VÅRA TJÄNSTER

Projektledning

Projektledning innebär att med gott ledarskap genomföra olika projekt i olika skeden mot ställda mål och förväntningar. Projektledning innebär systematiskt arbete, god teknisk kompetens, lyhördhet mot alla inblandade samt styrning mot uppsatta mål gällande teknik, ekonomi och tid

 

Innovapro har gedigen erfarenhet av att hantera helheten på ett värdeskapande sätt med god dialog med beställaren och andra intressenter i projekten.

Projekteringsledning

Projekteringsledning i alla skeden från idé till genomfört projekt. Genom att lyssna på kunden och identifiera dess behov för att förverkliga drömmarna till verklighet.

Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Med programmet som grund fastställer projekteringsledaren och kunden gemensamt nivåer för kvalitet och prestanda för projektets olika delar. Projekteringsledaren tar kontinuerligt fram de underlag som behövs för att beställaren ska kunna fatta beslut om projektets framdrift. Projekteringsledaren bevakar kundens intressen och ser till att projektet infriar kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Installationsledning

Installationsledning och samordning av tekniska installationer och system. Med utgångspunkt från programkrav upprättas handlingar för systemval och metodval. Under bygghandlingsskedet sker detaljprojektering med samordning och samgranskning i syfte att nå felfri och kollisionsfritt utförande under byggskedet.

Inköp och Upphandling

Exempel på tjänster till offentliga beställare:

  • Kvalitetsgranskning av tekniska beskrivningar med avseende på LOU innan annonsering

  • Kvalitetsgranska entreprenadföreskrifter och upphandlingsföreskrifter (AF-delar) med avseende på entreprenadjuridik, teknisk kompetens och LOU innan annonseringe

  • Driva upphandlingsarbete och upprätta AF-delar

 

Exempel på tjänster till privata beställare:

  • Granska förfrågningsunderlag (AF-delar och tekniska beskrivningar) med avseende på LOU

  • Strategiskt inköpsarbete

  • Tidplanering av inköpsarbete

  • Upphandling av underentreprenader

  • Mentorskap till nya inköpare?

 

 
 
 

Kontakta oss

Rickard Borg   |   076-4185777     |   rickard.borg@innovapro.se

Linda Borg       |  072-2445466      |       linda.borg@innovapro.se

Libbyvägen 8, 184 94 Åkersberga

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se